แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ปีงบประมาณผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
2565รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาส1
2565รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาส2

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

กองแผนงาน ได้ดำเนินการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทำให้จัดสรรงบแผ่นดินไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณรายได้ มากกว่างบประมาณแผ่นดิน นั่นหมายความว่าใช้งบประมาณรายได้มากกว่า จึงทำให้เกิดปัญหาการเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ส่วนการใช้จ่ายงบแผ่นดินนั้น เป็นไปตามประมาณการ หากเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับประมาณการ มหาวิทยาลัยต้องปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แต่ละส่วนงานจัดการศึกษาเป็นรายไตรมาส เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้การเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณ แต่ถึงกระนั้น มหาวิทยาลัยก็ยังดำเนินการพันธกิจได้ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรงบประมาณที่เป็นส่วนรายได้น้อยลงให้เข้ากับบริบทของแต่ละส่วนจัดการศึกษา โดยถือจำนวนนิสิตเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร และจัดสรรงบให้เข้ากับสถาณการณ์ความไม่แน่นอนทางบ้านเมือง หากมีรายได้เข้ามาเกินกว่าประมาณการ ถึงจะดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ