[ด่วน]ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่องรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี โดยลดค่าเทอมลงเหลือร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุม มีมติให้กองแแผนงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้น จึงเรียนมาให้ทุกวิทายาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 1.ให้ปรับงบประมาณได้ทุกหมวดทั้งในงบและนอกงบประมาณ…

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ้างถึงหนังสือกรมบัญกลาง ที่ กค 0412.4/442 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอให้ส่วนงาน รายงานการผลการดำเนินงานงบลงทุน พร้อมปัญหาและข้อขัดข้าง ผ่านระบบออนไลน์ Google sheet ที่ทางผู้ประสานงานส่งให้ และส่งกลับเป็นไฟล์เอกสารผ่านระบบสารบรรณ และ E-mail:mcubudget@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2563 ลิ้งค์สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลรายงาน https://qrgo.page.link/E5cm1

แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่2/2563 ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ ดังกล่าว ต่อส่วนงานทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563กรอกรายการและงบประมาณตามกรอบจัดสรรฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563…