จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (รายการงบลงทุน)

อ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทันกำหนดครบกำหนดตามปฏิทินงบประมาณดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกส่วนงานดำเนินการกรอกรายละเอียดคำขอรายงานงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

💾 แบบฟอร์มคำของบลงทุน พ.ศ.2566
⏱ กำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
📳 0 3524 8000 ภายใน 8389
🌐 mcuplan@mcu.ac.th

รายละเอียดการจัดทำคำของบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคุณเสน่ห์  แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
👉: ารจัดทำคำของบลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บันทึกข้อความที่ อว 8000.6/ว070
จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ