แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น


เนื่องมาจากสถานการณ์เปลี่ยนผ่านของการดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ชีวิตวิถีใหม่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมอีกหลายประการ โดยได้ยึดแนวคิด “ล้ม
แล้วลุกไว” อันประกอบด้วย

การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการอีกทั้ง สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ ชะลอการใช้แผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประกาศใช้แผน ๑๓

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
357.2 KB
454 Downloads
Details

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นไป

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร

โดยได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามลิงก์ที่แนบเพื่อให้ดาวน์โหลดแล้วนี้