แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์)

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แก่ส่วนงาน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จ และส่งกลับกองแผนงาน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 [คลิกที่นี่] เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการงบลงทุน)

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ขอให้ส่วนงานได้กรอกข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดประกอบคำขอ ตามบันทึกที่ กองแผนงาน จะได้จัดส่งให้ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี-2565Download ท่านสามารถศึกษารายละเอียด การจัดทำคำของบลงทุน โดย เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ ในหัวเรื่อง : การจัดทำคำของบลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรฯงปม.2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564---------กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเพื่อให้การจัดสรรงประมาณฯ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์สูงสุด องค์อธิการบดี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ได้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย1. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชุดใหญ่)2. คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนกลาง)

สารจากเจ้ากระทรวง อว คนใหม่

สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่ ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์ม-ประมาณการเงินรายได้-ปี-64-วข-วส

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เตรียมจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในหมวดประมาณการรายได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โอกาสนี้ จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำข้อมูล โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน http://plandiv.mcu.ac.th ทั้งนี้ ส่วนงานต้องส่งข้อมูลกลับมายังกองแผนงาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กโทนิกส์ และส่งไฟล์เอกสาร Excel มาที่ E-mail : mcubudget@gmail.com ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นี้ แบบฟอร์ม-ประมาณการเงินรายได้-ปี-64-วข-วสDownload