แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ [wpfilebase tag=file id=104 tpl=download-button /]

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองแผนงาน ได้ส่งบันทึกข้อความถึง หัวหน้าทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บันทึกข้อความ เรื่อง จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยขอความร่วมมือทุกส่วนงาน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้  และกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 [wpfilebase tag=file id=103 tpl=download-button /]  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ศธ 6100.6/ว66 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 และให้ส่งกลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ด้านล่าง [wpfilebase tag=file id=101 tpl=download-button /]

เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 วันนี้ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา14.00 น.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุม และ ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมและร่วมกันจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างเร่งด่วน

‘มจร’เร่งระดมทุนจัดตั้ง‘กองทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา’

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 205 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ ดร.อโณมา วิจิตรวิกรม พร้อมด้วยคณะได้ประชุมหารือในเรื่องกิจการการดำเนินงานของ มจร ปรารภเหตุปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มีงบประมาณในการบริหารจัดการค่อนข้างจำกัด ในขณะที่การศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์สามเณรกลับเจริญก้าวหน้าตามลำดับ มหาวิทยาลัยมีสถาบันสมทบใน 6 ประเทศที่ทวีปยุโรป และเอเชีย ในประเทศมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ที่เรียกว่าเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ใน 47…

ประชุมกองแผนงาน 14 กย 61

 ประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 พระเมธีธรรมาจารย์ สรุปนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี พระราชปริยัติกวี -แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน -ขึ้นเงินเดือนบุคลากรเสร็จก่อน 30 กันยายน -รายงานประจำปีเสร็จอย่างช้าไม่เกิน 31 ตุลาคม -รายงานสภามหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคมก่อน 30 กันยายน -ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุกไตรมาส