ประมวลภาพงานโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติในพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และส่งคำขอตั้งงบประมาณทันภายในเวลาที่กำหนด

ขอเชิญหัวหน้าทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญหัวหน้าทุกส่วนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้ 1. ส่วนกลาง   เชิญ รองอธิการบดีทุกฝ่าย, คณบดีทุกคณะ, ผอ.สถาบัน, ผอ.สำนัก, ผอ.ศูนย์, ผอ.วิทยาลัย ผอ.กอง, ผอ.ส่วน, ผอ.สำนักงาน 2. วิทยาเขต             เชิญ รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต,…

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์/คอมพิวเตอร์

1.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 2.(ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (25 ธันวาคม 2561)

ดาวโหลดแบบคำของบลงทุน-ปี-2563

แบบคำของบลงทุน-ปี-2563 มีดังนี้ 1.คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 2.งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ [wpfilebase tag=file id=104 tpl=download-button /]

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองแผนงาน ได้ส่งบันทึกข้อความถึง หัวหน้าทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บันทึกข้อความ เรื่อง จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยขอความร่วมมือทุกส่วนงาน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ที่แนบมาพร้อมแล้วนี้  และกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 [wpfilebase tag=file id=103 tpl=download-button /]