• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • 035248017

ขับเคลื่อนงานแผน

บอกเล่าเก้าสิบ

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565 รัฐสภา ไฟเขียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี…

สารจากเจ้ากระทรวง อว คนใหม่

สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่ ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง…

The University provides Buddhist Studies integrated with modern sciences and creates Buddhist Innovation for the Development of Mentality and Society.

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต…

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565

รัฐสภา ไฟเขียวแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2565 รัฐสภา ไฟเขียว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1…

แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ แก่ส่วนงาน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ รายละเอียดแบบฟอร์มดังนี้ ส่วนงานจัดการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กผ-แผน-001 ส่วนงานสนับสนุน…

ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา I ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปฏิรูปอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม