ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ รายละเอียดดาวน์โหลด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 (ฉบับย่อ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 (ฉบับเต็ม) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ลิงก์สำรองทั้งฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 % เต็ม . สืบเนื่องจากที่ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณ์ครอบคลุมส่วนงานวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ และส่วนกลางนั้น กอปรกับสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ . พระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะหัวเรือใหญ่

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้เปิดระบบ MIS เพื่อให้ส่วนงานเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเปิดโอกาสให้ส่วนงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชื่อ/รหัส รายการกิจกรรม และโครงการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ------- ขั้นตอนที่ 1️⃣ คลิกลิงก์เพื่อกรอกรายละเอียด 👉 https://forms.gle/td6zjApzo1jSrKDh6 ขั้นตอนที่ 2️⃣ รอแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้ประสาน ขั้นตอนที่ 3️⃣ เข้าระบบ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

Top