ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลสรุปดังนี้ 👉 ผลการเบิกจ่าย ภาพรวมทั้งสิ้น 139,336,967 บาท คิดเป็น 64% 👉 แยกเป็นส่วนกลาง 41,198,097 บาท คิดเป็น 49% 👉 แยกเป็นส่วนภูมิภาค 98,138,870 บาท คิดเป็น 73% ทั้งนี้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ------------ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1578/2564 ลงนามโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (more…)

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้เปิดระบบ MIS เพื่อให้ส่วนงานเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเปิดโอกาสให้ส่วนงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชื่อ/รหัส รายการกิจกรรม และโครงการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ------- ขั้นตอนที่ 1️⃣ คลิกลิงก์เพื่อกรอกรายละเอียด 👉 https://forms.gle/td6zjApzo1jSrKDh6 ขั้นตอนที่ 2️⃣ รอแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้ประสาน ขั้นตอนที่ 3️⃣ เข้าระบบ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

Top