ข่าวประชาสัมพันธ์

[แบบฟอร์ม]แจ้งทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงปม 2565

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกแจ้งกรอบงปม. แก่ทุกส่วนงานแล้วนั้น พร้อมกันนี้ ขอให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กผ-แผน-001(01-04) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ กำหนดส่งไฟล์กลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ส่งอีเมลมาที่ mcuplan@mcu.ac.th กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำข้อมูลสรุปภาพรวมกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยอดรวมทั้งสิ้น 2,629,381,640 บาท โดยมีรายละเอียดจำแนกเป็นหมวดหมู่ กระจายทั่วทั้งภูมิภาค ระดับวิทยาเขต 11 แห่ง และระดับวิทยาลัยสงฆ์ 25 แห่ง โดยมีศุูนย์กลางอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังปราฎกตามข้อมูลสารสนเทศด้านล่างนี้  

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้เปิดระบบ MIS เพื่อให้ส่วนงานเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเปิดโอกาสให้ส่วนงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชื่อ/รหัส รายการกิจกรรม และโครงการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้   ขั้นตอนการขอเพิ่มรายการกิจกรรม/โครงการ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2565 ------- ขั้นตอนที่ 1️⃣ คลิกลิงก์เพื่อกรอกรายละเอียด 👉 https://forms.gle/td6zjApzo1jSrKDh6 ขั้นตอนที่ 2️⃣ รอแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้ประสาน ขั้นตอนที่ 3️⃣ เข้าระบบ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

Top