เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2564

http://plandiv.mcu.ac.th/?page_id=5235 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 759/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองแผนงาน จึงขอแจ้งคำสั่ง หลักเกณฑ์ร้อยละ และคู่มือการขึ้นเงินเดือน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และโปรดส่งกลับมาที่ louis2520@hotmail.com ภายใน 15 สิงหาคม 2563

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย :1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ประธาน)2. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งสเริมการวิจัย (กรรมการ)3. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กรรมการและเลขานุการ)

ประชุมร่วมกับวส. วันที่ 6 มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดประชุมร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มี พุทธชินราช4รูป/คน เพชรบูรณ์ 5 รูป/คน บุรีรีมย์ 2 คน ร้อยเอ็ด 2 คน สารคาม1คน พุทธโสธร 1 รูป และ เพชรบุรี 1 ท่าน ที่ห้อง 303 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[ด่วน]ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่องรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี โดยลดค่าเทอมลงเหลือร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุม มีมติให้กองแแผนงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้น จึงเรียนมาให้ทุกวิทายาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 1.ให้ปรับงบประมาณได้ทุกหมวดทั้งในงบและนอกงบประมาณ…

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ้างถึงหนังสือกรมบัญกลาง ที่ กค 0412.4/442 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอให้ส่วนงาน รายงานการผลการดำเนินงานงบลงทุน พร้อมปัญหาและข้อขัดข้าง ผ่านระบบออนไลน์ Google sheet ที่ทางผู้ประสานงานส่งให้ และส่งกลับเป็นไฟล์เอกสารผ่านระบบสารบรรณ และ E-mail:mcubudget@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2563 ลิ้งค์สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลรายงาน https://qrgo.page.link/E5cm1

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ