Aug 10

การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิก ภาพบรรยากาศ การชี้แจงการกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Jul 23

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง อนุกรรมการ

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62

คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์

แบบ บค.38,40,42,44

บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส.

แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม

ตัวอย่าง แบบ บค.

ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน

 

 

Jul 10

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

Older posts «