/เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

คำสั่ง อนุกรรมการ

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62

คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์

แบบ บค.38,40,42,44

บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส.

แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม

ตัวอย่าง แบบ บค.

ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน