You are here

เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วันนี้ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา14.00 น.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่งประชุมจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุม และ ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมและร่วมกันจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างเร่งด่วน

Top