อ้างถึงหนังสือกรมบัญกลาง ที่ กค 0412.4/442 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอให้ส่วนงาน รายงานการผลการดำเนินงานงบลงทุน พร้อมปัญหาและข้อขัดข้าง ผ่านระบบออนไลน์ Google sheet ที่ทางผู้ประสานงานส่งให้ และส่งกลับเป็นไฟล์เอกสารผ่านระบบสารบรรณ และ E-mail:mcubudget@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2563

ลิ้งค์สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลรายงาน https://qrgo.page.link/E5cm1