ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่องรายรับ-รายจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี โดยลดค่าเทอมลงเหลือร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2563
ในที่ประชุม มีมติให้กองแแผนงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

ดังนั้น จึงเรียนมาให้ทุกวิทายาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1.ให้ปรับงบประมาณได้ทุกหมวดทั้งในงบและนอกงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน
2.ปรับได้เฉพาะรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเท่านั้น
3.ปรับได้เฉพาะที่เป็นหมวดเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถปรับข้ามหมวดได้
4.ปรับแล้ว ต้องไม่เกินกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิม
5.ดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน
6.เมื่อท่านพิจารณาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับมายังกองแผนงาน และที่ E-mail:mcubudget@gmail.com ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

แบบฟอร์ม