ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกแจ้งกรอบงปม. แก่ทุกส่วนงานแล้วนั้น

พร้อมกันนี้ ขอให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กผ-แผน-001(01-04) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

กำหนดส่งไฟล์กลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565
ส่งอีเมลมาที่ mcuplan@mcu.ac.th
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี