แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ แก่ส่วนงาน
พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ รายละเอียดแบบฟอร์มดังนี้

ส่วนงานจัดการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กผ-แผน-001
ส่วนงานสนับสนุน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กผ-แผน-002
กำหนดส่งกลับภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565

แบบฟอร์ม กผ-แผน-001(01-04)งปม2566
แบบฟอร์ม กผ-แผน-001(01-04)งปม2566
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%9C-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-00101-04%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A12566.xlsx
222.3 KB
141 Downloads
Details
แบบฟอร์ม กผ-แผน-002(01-04)งปม2566
แบบฟอร์ม กผ-แผน-002(01-04)งปม2566
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%9C-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-00201-04%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A12566.xlsx
213.5 KB
132 Downloads
Details
แบบฟอร์มงบลงทุนปี2566
แบบฟอร์มงบลงทุนปี2566
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B52566.rar
Version: 2023
119.2 KB
27 Downloads
Details