รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ทุกไตรมาส)

ข้อมูลโดย นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ