รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ------------------ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 2 ของการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -16.00น พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 โดยมีส่วนงานภายในส่วนกลางเข้าชี้แจง ดังนี้ 1.กองกลาง 2.กองวิชาการ 3.กองคลังและทรัพย์สิน 4.กองกิจการนิสิต 5.กองวิเทศสัมพันธ์ 6.กองสื่อสารองค์ 7.กองกิจการวิทยาเขต 8.กองนิติการ 9.กองกิจการพิเศษ 10.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ