ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63

ดาวโหลดแบบฟอร์มคำสั่ง-ปี63          เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  และการออกคำสั่งเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือส่วนงานปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ลูกจ้าง ตามแบบฟอร์มคำสั่งจ้างลูกจ้าง พร้อมทะเบียนคุมสัญญาจ้าง ตามแนบ ตามตัวอย่าง ดังนี้

อบรมเชิงปฎิบัติการ “ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิบัติการ”

วังอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 พระเมธีธรรมาจารย์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม "ระบบบริหารงบประมาณ Mis และ ระบบบริหารแผนปฎิสบัติการ" ณ ห้องประชุม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยาลัยสงฆ์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ คือ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ครับ คลิกเพื่อเปิดดูรูปภาพทั้งหมด

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (ประธาน)พระสิริชัยโสภณ (กรรมการ)พระมหาชุติภัค อภินนฺโท (กรรมการและเลขานุการ)