ประชุมร่วมกับวส. วันที่ 6 มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดประชุมร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มี พุทธชินราช4รูป/คน เพชรบูรณ์ 5 รูป/คน บุรีรีมย์ 2 คน ร้อยเอ็ด 2 คน สารคาม1คน พุทธโสธร 1 รูป และ เพชรบุรี 1 ท่าน ที่ห้อง 303 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ------------------ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 2 ของการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม