ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 2 ของการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -16.00น พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 โดยมีส่วนงานภายในส่วนกลางเข้าชี้แจง ดังนี้ 1.กองกลาง 2.กองวิชาการ 3.กองคลังและทรัพย์สิน 4.กองกิจการนิสิต 5.กองวิเทศสัมพันธ์ 6.กองสื่อสารองค์ 7.กองกิจการวิทยาเขต 8.กองนิติการ 9.กองกิจการพิเศษ 10.กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และสิ่งก่อสร้าง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ. ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป มจร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา