ประชุมรับฟังนโยบายของ “พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” รูปใหม่

 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กองแผนงานร่วมกับกองกิจการวิทยาเขตประชุมรับฟังนโยบายของ "พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา" รูปใหม่โดยให้ท่านให้นโยบายสำคัญว่า : พวกเราเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการ ขอให้ทุกฝ่ายพึงตระหนักและทำงานตาม คำขวัญที่ว่า "รวดเร็ว โปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย

การกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562

 คลิก ภาพบรรยากาศ การชี้แจงการกรอกคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS ประจำปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. พระสิริชัยโสภณ ประธานกรรมการ 2. ดร.สรายุทธ อุดม กรรมการ 3. พระมหาเสรีชน นริสฺสโร กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงาน โดยได้คะแนน ดังนี้ ๑. องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 4.29 ๒. องค์ประกอบที่ 2…

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ประจำปีการศึกษา 2560

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ดังนี้ - ประธาน : พระสิริชัยโสภณ - กรรมการ : ดร.สรายุทธ อุดม - กรรมการและเลขานุการ : พระมหาเสรีชน นริสฺสโร