ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย :1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ประธาน)2. พระมหาชุติภัค […]

ประชุมร่วมกับวส. วันที่ 6 มิถุนายน 2563

วันที่ 6 มิถุนายน พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดประชุมร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มี พุทธชินราช4รูป/คน เพชรบูรณ์ 5 รูป/คน บุรีรีมย์ 2 คน ร้อยเอ็ด […]

รายงานประจำปี 2562

เรียน/เชิญ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับรายงานประจำปี 2562 สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ห้อง 301 ตึกสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 2 ของการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น […]

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -16.00น พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน […]

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล […]