คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน ได้ส่งบันทึกที่ อว ๘๐๐๐./ว๐๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ทุกส่วนงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี […]

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ […]

การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 % เต็ม . สืบเนื่องจากที่ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ […]

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี 2565

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปี2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โปรดส่งรายละเอียดกลับภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางอีเมล์ louis2520@hotmail.com เท่านั้น!!

สัมมนาฯ [โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไป

สัมมนาฯ [โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้]

เรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 และเตรียมความพร้อมระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม […]

สัมมนาฯ [โซนภาคเหนือ]

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนาฯระยะที่12 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯระยะที่13 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมมนา ตามระยะเวลาที่แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้

แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์)

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แก่ส่วนงาน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จ […]

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายการงบลงทุน)

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ขอให้ส่วนงานได้กรอกข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดประกอบคำขอ ตามบันทึกที่ กองแผนงาน จะได้จัดส่งให้ส่วนงาน ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด การจัดทำคำของบลงทุน โดย เสน่ห์ […]