มจร จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน งปม.2567

พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อกลั่นกรองรายการงบลงทุน เสนอขอต่อสำนักงบประมาณให้ทันต่อกรอบระยะเวลา 

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเมธีธรรมาจารย์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ […]

การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 (โซนภาคใต้, เหนือ, อีสาน,และกลาง)

กำหนดการพร้อมกับแบบตอบรับ การประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ 13 กองแผนงานเดินหน้าจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ 100 % เต็ม . สืบเนื่องจากที่ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ […]

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมีผลสรุปดังนี้ 👉 ผลการเบิกจ่าย ภาพรวมทั้งสิ้น 139,336,967 บาท คิดเป็น […]

กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1578/2564 ลงนามโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ,ดร. อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ […]

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565     รวบรวมข้อมูลโดย เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รายงานโดย ธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (รายการงบลงทุน)

จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (รายการงบลงทุน) อ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น

[แบบฟอร์ม]แจ้งทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงปม 2565

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกแจ้งกรอบงปม. แก่ทุกส่วนงานแล้วนั้น พร้อมกันนี้ ขอให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กผ-แผน-001(01-04) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ กำหนดส่งไฟล์กลับมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ […]