สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตพะเยา

เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ภาคเหนือ" โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะภาค ๖ การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น

พระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายนำการสัมมนา.. ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น