เตรียมความพร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต "เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มจร วังน้อย

เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง อนุกรรมการ เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62 คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์ แบบ บค.38,40,42,44 บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส. แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม ตัวอย่าง แบบ บค. ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน    

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตพะเยา

เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ภาคเหนือ" โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะภาค ๖ การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น

พระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายนำการสัมมนา.. ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น