เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลด เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง อนุกรรมการ เกณฑ์การขึ้นเงินเดือน62 คู่มือและกรอบหลักเกณฑ์ แบบ บค.38,40,42,44 บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือนบุคลากร วข.วส. แบบรายงานคำชี้แจงบุคลากรได้ระดับดีเยี่ยม ตัวอย่าง แบบ บค. ตัวอย่าง บัญชีแนบท้ายขึ้นเงินเดือน    

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตพะเยา

เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ภาคเหนือ" โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะภาค ๖ การสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และระดมเตรียมความพร้อมเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาเขตพะเยา

สัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 11 วิทยาเขตขอนแก่น

พระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายนำการสัมมนา.. ประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น