ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย :1. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (ประธาน)2. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งสเริมการวิจัย (กรรมการ)3. นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กรรมการและเลขานุการ)

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ้างถึงหนังสือกรมบัญกลาง ที่ กค 0412.4/442 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอให้ส่วนงาน รายงานการผลการดำเนินงานงบลงทุน พร้อมปัญหาและข้อขัดข้าง ผ่านระบบออนไลน์ Google sheet ที่ทางผู้ประสานงานส่งให้ และส่งกลับเป็นไฟล์เอกสารผ่านระบบสารบรรณ และ E-mail:mcubudget@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2563 ลิ้งค์สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลรายงาน https://qrgo.page.link/E5cm1

แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่2/2563 ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งกรอบจัดสรรฯ ดังกล่าว ต่อส่วนงานทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกส่วนงานดำเนินการดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563กรอกรายการและงบประมาณตามกรอบจัดสรรฯ ที่ได้รับอนุมัติ ในระบบ MIS ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563…

นัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงปม.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง)

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามในคำสั่งที่ 11/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ส่วนงานภายใน (ส่วนกลาง) และนัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย ท่านสามารถตรวจสอบรายนามคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้