เรียนเชิญผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 และเตรียมความพร้อมระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ [โซนภาคกลางและภาคใต้

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
แบบตอบรับสำหรับส่วนกลาง
1 ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
เลขานุการสำนักงานคณบดี
รองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย
ผู้อำนวยการกอง/ส่วน หรือเทียบเท่า
รองผู้อำนวยการกอง/ส่วน หรือเทียบเท่า
แบบตอบรับสำหรับส่วนงานภูมิภาค
2 ระดับวิทยาเขต
ระดับวิทยาลัยสงฆ์
ระดับหน่วยวิทยบริการ

ข้อมูลประกอบการสัมมนา โซนกลาง ภาคกลางและภาคใต้

ที่ รายการ ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่12
2 -บันทึกข้อความ -กำหนดการ สัมมนา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2564
3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สำหรับส่วนงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับเต็ม)
5 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ฉบับย่อ)
6 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2564