แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น


เนื่องมาจากสถานการณ์เปลี่ยนผ่านของการดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ชีวิตวิถีใหม่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมอีกหลายประการ โดยได้ยึดแนวคิด “ล้ม
แล้วลุกไว” อันประกอบด้วย

การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการอีกทั้ง สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ ชะลอการใช้แผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประกาศใช้แผน ๑๓

แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
357.2 KB
59 Downloads
Details
Top